Защита на Конкуренцията

Нашите услуги включват професионални съвети относно:

  • Различните форми на нелоялна конкуренция
  • Защита срещу споразумения, решения и съгласувана практика, които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията
  • Проблеми, свързани със злоупотреба с монополно и господстващо положение на пазара
  • Правна помощ във връзка със случаи на концентрация на стопанската дейност и други действия, водещи до предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията
  • Представителство пред Комисията за защита на конкуренцията
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt