Социално и Здравно Осигуряване. Трудово Право

Нашите услуги включват професионални съвети и подготовка на документи относно:

  • Учредяване, лицензиране, преобразуване и прекратяване на пенсионноосигурителни дружества
  • Учредяване и лицензиране на фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване (универсални и професионални), за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми
  • Учредяване на здравноосигурителни дружества
  • Правила за допълнително универсално, професионално и доброволно пенсионно осигуряване и на типови осигурителни договори и одобряването им от Комисията за финансов надзор
  • Договори за външни продажби на пенсионноосигурителни продукти от пенсионноосигурителни посредници
  • Отношения между пенсионноосигурителни дружества и банките-попечители на фондове и ценни книжа
  • Отношения между пенсионноосигурителни дружества и инвестиционни посредници
  • Оптимизиране на моделите за заплащане на възнагражденията и допълнителното стимулиране на наетите лица
  • Представителство и регистрационни процедури пред държавни органи в областта на пенсионното и здравното осигуряване

Start typing and press Enter to search