Дружествено Право

Ние натрупахме ценен юридически опит при консултирането както на големи, така и на развиващи се български и чуждестранни предприятия по въпроси свързани с всички аспекти на бизнеса.

Нашият екип предоставя правни съвети и подготовка на документи относно:

  • Учредяване и регистрация на търговски дружества
  • Учредяване на холдингови дружества и консорциуми
  • Преобразуване на търговски дружества
  • Конституиране на управителни и надзорни органи на търговски дружества
  • Стандарти за добро корпоративно управление
  • Защита правата на акционерите, вкл. права на миноритарните акционери
  • Промени в капитала и структурата, промени във вида на акциите
  • Представителство на търговски дружества. Търговски пълномощници и прокуристи
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt