Банки и Финанси

Нашите услуги включват:

  • Провеждане на процедура по лицензиране и представителство пред Българската народна банка
  • Подготовка на учредителни документи, устави, вътрешноорганизационни документи и правила за дейността на структурните звена на търговски банки
  • Изготвяне на банкови договори и общи условия и консултации относно въвеждането на нови банкови продукти
  • Консултации относно ипотечни облигации
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt