Социално и Здравно Осигуряване. Трудово Право

Нашите услуги включват професионални съвети и подготовка на документи относно:

  • Учредяване, лицензиране, преобразуване и прекратяване на пенсионноосигурителни дружества
  • Учредяване и лицензиране на фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване (универсални и професионални), за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми
  • Учредяване на здравноосигурителни дружества
  • Правила за допълнително универсално, професионално и доброволно пенсионно осигуряване и на типови осигурителни договори и одобряването им от Комисията за финансов надзор
  • Договори за външни продажби на пенсионноосигурителни продукти от пенсионноосигурителни посредници
  • Отношения между пенсионноосигурителни дружества и банките-попечители на фондове и ценни книжа
  • Отношения между пенсионноосигурителни дружества и инвестиционни посредници
  • Оптимизиране на моделите за заплащане на възнагражденията и допълнителното стимулиране на наетите лица
  • Представителство и регистрационни процедури пред държавни органи в областта на пенсионното и здравното осигуряване
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search