Дружествено Право

Ние натрупахме ценен юридически опит при консултирането както на големи, така и на развиващи се български и чуждестранни предприятия по въпроси свързани с всички аспекти на бизнеса.

Нашият екип предоставя правни съвети и подготовка на документи относно:

  • Учредяване и регистрация на търговски дружества
  • Учредяване на холдингови дружества и консорциуми
  • Преобразуване на търговски дружества
  • Конституиране на управителни и надзорни органи на търговски дружества
  • Стандарти за добро корпоративно управление
  • Защита правата на акционерите, вкл. права на миноритарните акционери
  • Промени в капитала и структурата, промени във вида на акциите
  • Представителство на търговски дружества. Търговски пълномощници и прокуристи
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search